ประกาศยกเลิกระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยสำนักงาน ก.ค.ศ.
 
   เนื่องจากรมบัญชีกลางร่วมกับกรมสรรพากรเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือนตั้งแต่ 1 มกราคา 2559 เป็นต้นไป
 about_tax คลิกดาวน์โหลดคู่มือ เข้าสู่ระบบ