ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
          คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปหรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด  โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ   ผู้มีรายได้มีหน้าที่ ต้องนำไปแสดงรายการตนเอง   ตามแบบแสดงรายการภาษีทีกำหนด ภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป   สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณี กฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริิง ในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระ และเงินได้บางกรณีกฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษี ขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

คู่มือการใช้ระบบ ดาวน์โหลด
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบ